Zapytanie ofertowe nr 1/Mazowsze/2019| 13.09.2019 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi badawczej obejmującej wsparcie merytoryczne oraz dostarczanie danych niezbędnych do opracowania narzędzia IT umożliwiającego automatyczną obsługę i integrację linii produkcyjnych z zewnętrznymi systemami informatycznymi.

Zamówienie jest planowane do realizacji w związku z projektem badawczym, o którego współfinansowanie ze środków krajowych Zamawiający ubiega się w konkursie „Szybka Ścieżka dla Mazowsza” organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 września 2019 o godz. 23:59.

Oferty należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail info@g1ant.com.

Szczegółowa treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami zostały zamieszczone w poniższych plikach:

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Zamawiający, tj. G1ANT BRAIN sp. z o.o., informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 1/Mazowsze/2019 jako wykonawcę zamówienia wybrano firmę AB Industry S.A. ul. Wojska Polskiego 7, 05-850 Macierzysz, NIP: 1181915731.